Kdo jsme

Farní sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Ostravě je především společenství křesťanů, kteří…

 • sdílejí víru v Trojjediného Boha: v Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha svatého;
 • se učí žít v duchu Kristova evangelia a v praxi realizovat přikázání lásky k Bohu i k lidem;
 • za základ víry, vyučování a života přijímají Bibli, která je pro nás inspirovaným Slovem Božím;
 • chtějí růst v poznávání Boha skrze studium Bible, modlitbu a společnou oslavu Boha;
 • se učí sdílet praktické zkušenosti z oblasti života a víry;
 • se povzbuzují k vzájemné křesťanské službě.

Více o tom, v co věříme, co vyznáváme a vyučujeme, se dočtete na celocírkevních stránkách v sekci Vyznavačské texty.

Co můžete očekávat?

 • společenství, které nabízí aktivity pro každou generaci;
 • pomoc v otázkách víry a života;
 • bohoslužby zpravidla v duchu klasické evangelické (lutherské) bohoslužby s důrazem na biblické kázání a společný zpěv za doprovodu varhan;
 • možnost zakoupení křesťanské literatury.

K charakteristickým rysům našeho sboru patří také…

 • aktivní práce s dětmi, manželskými páry, rodinami s dětmi;
 • skutečnost, že se hlásíme k odkazu protestantské reformace 16. století a navazujeme zejména na tradici lutherskou (Martin Luther aj.);
 • pohnuté dějiny sboru, zejména v 1. polovině 20. století.

Administrativně vzato…

 • podle sborové kartotéky k našemu sboru patří cca 550 členů;
 • na bohoslužbách se schází cca 50 lidí;
 • k bohoslužbám a dalším aktivitám se scházíme v evangelickém Kristově kostele na Českobratrské ulici a v přilehlé farní budově;
 • patříme k Ostravsko-karvinskému seniorátu Slezské církve evangelické augsburského vyznání v České republice.